INSTRUCCIONS COVID19

Secretaria del Centre / Secretaría del Centro

INSTRUCCIONS COVID19
Seguint instruccions de la sotssecretaria de la conselleria d’educació, cultura i esport per la qual s’apliquen al seu àmbit les mesures excepcionals acordades en els centres de la generalitat amb motiu del COVID 19.

El Ceip Germans Ochando informa:
– l’atenció presencial en el centre se suspén fins a nova ordre.
– les comunicacions amb direcció i secretaria del centre seran a través del mail corporatiu 12004369@gva.es.
– les comunicacions amb tutors i especialistes es realitzaran a través de webfamília, telegram i mails corporatius, per a mantenir la planificació i supervisió de l’activitat educativa de les seues filles/fills a distància.
– aquelles famílies que no varen replegar els informes d’avaluació d’infantil o 1r cicle s’enviaran per mail a cadascun dels familiars.
– aquelles famílies que no varen replegar els informes d’avaluació de 2n o 3r cicle es podran consultar i descarregar per webfamília.
-les famílies que no tinguen accés a webfamília, poden sol·licitar-la al 12004369@gva.es

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Srs./Sres. pares i mares d’alumnes d’acord amb la normativa següent:

Resolució convocatòria eleccions a consells escolars de centres el 21 de novembre de 2019.

-DECRET 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i  constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana,  sostinguts amb fons públics.

ES CONVOQUEN ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE PER AL PROPER DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2019

El consell escolar constitueix el principal instrument de participació en la vida escolar per part de tots els sectors implicats: mares/pares/tutors, alumnes, mestres, Ajuntament i personal no docent.

Per votar és necessari estar en el cens electoral i portar el DNI o document semblant. L’horari de votació serà de 15:00 h a 19:00h del dijous 21 de novembre.

Es pot votar també de manera no presencial amb el sistema de doble sobre.

Recordeu: podeu votar els pares, les mares i tutors legals

Amb el desig que participen en les eleccions al Consell Escolar, els salude atentament i em pose a la seua disposició per aclarir-los qualsevol dubte personalment o per telèfon ( 964738790).

El/la director/a

ACLARIMENT VOT NO PRESENCIAL

 

CONVOCATORIA ELECCIONS

 

PAPERETA ELECTORAL