CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Srs./Sres. pares i mares d’alumnes d’acord amb la normativa següent:

Resolució convocatòria eleccions a consells escolars de centres el 21 de novembre de 2019.

-DECRET 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i  constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana,  sostinguts amb fons públics.

ES CONVOQUEN ELECCIONS PER A LA RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE CENTRE PER AL PROPER DIA 21 DE NOVEMBRE DE 2019

El consell escolar constitueix el principal instrument de participació en la vida escolar per part de tots els sectors implicats: mares/pares/tutors, alumnes, mestres, Ajuntament i personal no docent.

Per votar és necessari estar en el cens electoral i portar el DNI o document semblant. L’horari de votació serà de 15:00 h a 19:00h del dijous 21 de novembre.

Es pot votar també de manera no presencial amb el sistema de doble sobre.

Recordeu: podeu votar els pares, les mares i tutors legals

Amb el desig que participen en les eleccions al Consell Escolar, els salude atentament i em pose a la seua disposició per aclarir-los qualsevol dubte personalment o per telèfon ( 964738790).

El/la director/a

ACLARIMENT VOT NO PRESENCIAL

 

CONVOCATORIA ELECCIONS

 

PAPERETA ELECTORAL